Strona główna

Witamy na stronie
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie
Romana Raczkowskiego

Zastępca Komornik Sądowy Agnieszka Pietrasik
Kancelaria Komornicza nr II w Mikołowie

  Na naszych stronach znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania naszej kancelarii, możliwości kontaktu, zakres właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Romana Raczkowskiego.
W dziale licytacje znajdują się informacje o aktualnych licytacjach ruchomości i nieruchomości.
Do pobrania są również typowe wzory wniosków egzekucyjnych.

Informujemy, że w Kancelarii Komornika Sądowego Romana Raczkowskiego został w pełni wdrożony elektroniczny dostęp do baz danych:

 • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO
 • Kompleksowego Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS KSI),
 • Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (NKW);
 • Sądowego Rejestru Zastawów /CI RZ-DW1 i CI RZ-DW4/
 • Wydziału Udostępniania Danych CPD MSW (PESEL)

co umożliwia uzyskiwanie informacji z w/w instytucji w terminach 1 - 3 dni.

Na wniosek wierzycieli w sprawach Km kierowane są również zapytania do Urzędu Skarbowego w Mikołowie oraz Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Mikołowie w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

Kancelaria Komornika Sądowego Romana Raczkowskiego jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu.

Obecnie wdrażana jest możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych przekazywanych drogą elektroniczną w formacie .xml.

Podkreślamy, iż strona niniejsza ma charakter przede wszystkim informacyjny i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i sugestii prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

 

 Art. 1. Komornik sądowy, [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Art. 2. 1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.
3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

 4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:

 • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
 • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 28.07.2016r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1138)

  138063
Następna strona: Kancelaria