string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c w związku z art. 955 k.p.c, że w dniu 06 czerwca 2014 o godz. 1100 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr 32 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

A. położonej w miejscowości Orzesze - Zawada ul. Kawika 11A posiadającej założoną księgę wieczystą
nr KA1M/00021564/8. Nieruchomość to działka gruntu o pow. 2.483m2, na której posadowiony jest wolnostojący, częściowo podpiwniczony budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 43,23m2 oraz parterowy drewniany budynek garażowy o pow. użytkowej 33,21m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 204.500,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 153.375,00zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 20.450,00zł.

B. położonej w miejscowości Orzesze - Zawada ul. Kawika 11A posiadającej założoną księgę wieczystą nr KA1M/00058422/9. Nieruchomość to niezabudowane działki gruntu nr 574/55 i 575/54 o pow. 2.500m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 142.000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 106.500,00zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 14.200,00zł.

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314 ING Bank Śląski SA O/Mikołów przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia
a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach od 26.05 do 30.05 w godz. od 10.00 do 15.00
W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn. I Co 2230/12.
Obwieszczenie o licytacji zostanie opublikowane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl .
Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 1
Następna strona: Licytacja nieruchomości 3