string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 2


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia że w dniu 24 listopada 2016 o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr  33 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I


położonej w miejscowości Łaziska Górne ul. Kolejowa 6 stanowiącej własność dłużnika i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie  nr KA1M/00061328/4.
Nieruchomość to działka gruntu nr 1153/53 o pow. 955m2 zabudowana budynkiem mieszkalno - usługowym powstałym w latach 2001 - 2002 o pow. użytkowej 611,38m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 829.408,00zł
    
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę:  552.938,67zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 82.940,80zł. 

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/Mikołów  przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 1646/14. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Osoby prawne powinny przedłożyć stosowne dokumenty do zakupu nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub  przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 1
Następna strona: Licytacja nieruchomości 3