string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18 września 2014 o godz. 1100 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie sala nr 43 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

spółdzielczego, własnościowego prawa dłużników do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w miejscowości Wyry przy ul. Pszczyńskiej 154, posiadającego założoną księgę wieczystą nr: KA1M/00065548/0  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie.
Mieszkanie składa się z kuchni, przedpokoju, łazienki i wc oraz dwóch pokoi. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,70m2. Lokal jest niezamieszkały.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 74.126,00zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:
49.417,33zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 7.412,60zł.

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika
nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314 ING Bank Śląski SA O/Mikołów przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn. I Co 139/13.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 1
Następna strona: Licytacja nieruchomości 3