string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 10 LISTOPADA 2016r., o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie sala nr 32 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

gruntowej obejmującej  działkę geodezyjną  nr 430/86 o powierzchni 3452 m2 zbudowaną domem jednorodzinnym wolnostojącym  o powierzchni użytkowej 353,96 m2  w stanie do wykończenia, położonej w miejscowości Orzesze, ul. Lema  stanowiącej własność dłużnika i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołów nr KA1M/00019069/1.
    

    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  662.259,00 zł
    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę:    441.506,00 zł

     Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 66.225,90 zł. 

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/Mikołów  przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

      Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach  od 07.11.2016r do 08.11.2016r w godz. od 14.00 do 16.00
     W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 1513/15. 

lictt1

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 1