string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza
w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 25 czerwca 2015r o godz. 1100 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie sala nr 43 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Mikołów , przy ul. Gliwickiej, obejmującej działkę gruntu nr 762/157 o powierzchni 2636m2, na której znajdują się fundamenty budynku hali montażowej. Dla nieruchomości prowadzona jest i księga wieczysta nr KA1M/00068518/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Mikołowie.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 231.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 154.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 23.100,00 zł.

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika
nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314 ING Bank Śląski SA O/Mikołów przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn. I Co 877/12.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 1
Następna strona: Licytacja nieruchomości 3