string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 2


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 kwietnia 2015 o godz. 12:45 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr 43
odbędzie się:


P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Ornontowice ul. Grabowa 8 i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie nr KA1M/00067766/8.
Nieruchomość to lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 44m2 składający się z kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz dwóch pokoi. Do mieszkania przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o pow. 3m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 123.332,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę:
92.499,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 12.333,20zł.

Rękojmia może być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314 ING Bank Śląski SA O/Mikołów przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika w dniu licytacji najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Dłużnik winien umożliwić wgląd lokalu zainteresowanym w dniach od 15.04 do 17.04 w godz. od 10.00 do 13.00

W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn. I Co 2318/12

Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 1
Następna strona: Licytacja nieruchomości 3