string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 2

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c w związku z art. 983 k.p.c, że w dniu 15 września 2015 o godz. 1100 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr 33 odbędzie się:


D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Mikołów, ul. Rybnicka 13 stanowiącej własność dłużników i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie nr KA1M/00028543/4.
Na przedmiotową nieruchomość składają się działki gruntu nr 1841/17 i 1842/17 o pow. 1144m2 na której posadowiony jest budynek mieszkalny powstały w 1975r o pow. użytkowej 196,49m2 oraz wolnostojący budynek gospodarczy o pow. zabudowy 24m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 553.700,00zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania  tj. kwotę:
369.133,33zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 55.370,00zł.

Rękojmia może być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314 ING Bank Śląski SA O/Mikołów przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika w dniu licytacji najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach od 09.09 do 11.09 w godz. od 10.00 do 14.00
W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn. I Co 682/12.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 k.p.c w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 1
Następna strona: Licytacja nieruchomości 3