string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 2


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30 września 2015r o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr  32 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I
_______________________________________________________________________________________

Nieruchomości położonej w Mikołowie, przy ul. Botanicznej dla  której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1M/00066645/7.
Nieruchomość składa się z :
1 - Działki gruntu nr 708/82 o powierzchni 1393 m2
2 - Działki gruntu nr 817/82 o powierzchni 29 m2
3 - Budynku mieszkalnego o powierzchni 149,00 m2
4 -  Garażu z wiatą i budynku narzędziowego niezwiązanego trwale z gruntem

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 503.000,00 zł.
     Cena wywoławcza na  I licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  377.250,00 zł 

 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 50.300,00 zł..  
Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/ Mikołów  przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
________________________________________________________________________________

Udziału 1/6 w nieruchomości położonej w Mikołowie, przy ul. Botanicznej obejmującej działkę geodezyjna nr  711/82 o powierzchni 393 m2 dla  której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1M/00062085/5 stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości o nr KA1M/00066645/7

Udział 1/6  nieruchomości oszacowany jest na kwotę  7. 334,00 zł
Cena wywoławcza udziału 1/6 w nieruchomości  na I licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  5.500,50 zł   .

 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 733,40 zł.
Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/ Mikołów  przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
________________________________________________________________________________
      Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach  od 28.09.2015r. do 29.09.2015r. w godz. od 14.00 do 15.30
     W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 1461/12  i I Co 1981/14.  
     Obwieszczenie o licytacji wraz ze zdjęciami nieruchomości zostaną opublikowane na stronie internetowej tut. kancelarii pod adresem: http://www.komornik-sadowy.pl oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl .


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 1
Następna strona: Licytacja nieruchomości 3