string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 1

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2 czerwca 2016 o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr 62 odbędzie się:

 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej obejmującej  działkę gruntu  nr 386/116 o pow. 1612 m 2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie  prowadzona jest księga wieczysta nr KA1M/00068563/2


  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 35.464,00 zł

     Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 26.598,00  zł

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej obejmującej  działkę gruntu  nr 375/116o pow. 1068 m 2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie  prowadzona jest księga wieczysta nr KA1M/00057983/2

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 79.032,00  zł

     Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 59.274,00  zł

  Dojazd do obu  nieruchomości możliwy jest  drogą wewnętrzną przez działkę  nr 378/116  opisaną w KW nr KA1M/00057984/9, której dłużnik jest właścicielem w 1/3 części - udział  nie jest objęty postępowaniem egzekucyjnym  . Pozostała część nieruchomości  o nr KA1M/00057984/9 należy do osób trzecich.
 
       Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania

dla nieruchomości opisanej w KW KA1M/000 68563/2  kwotę:   3.546,40 zł

dla nieruchomości opisanej w KW KA1M/000 57983/2  kwotę:   7.903,20 zł

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/Mikołów  przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

      Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji .

     W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 428/14.

     Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

    Osoby prawne powinny przedłożyć stosowne dokumenty do zakupu nieruchomości.

     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub  przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

     Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Nieruchomości
Następna strona: Licytacja nieruchomości 2