string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 1

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.06.2016 o godz. 1200 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr 32 odbędzie się:


P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A  N I E R U C H O M O Ś C I


gruntowej obejmującej działkę geodezyjną nr 430/86 o powierzchni 3452 m2 zbudowaną domem jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 353,96 m2 w stanie do wykończenia, położonej w miejscowości Orzesze, ul. Lema stanowiącej własność dłużnika i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołów nr KA1M/00019069/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 662.259,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 496.694,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 66.225,90 zł.

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314 ING Bank Śląski SA O /Mikołów przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnik winien umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach 17.06.2016 i 20.06.2016r w godz. od 14.00 do 16.00

W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn. I Co 1513/15.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Osoby prawne powinny przedłożyć stosowne dokumenty do zakupu nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Nieruchomości
Następna strona: Licytacja nieruchomości 2