string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 1

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28 października 2016r o godz. 12:10 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr  15 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Mikołów, ul. Rusinów  stanowiącej własność dłużnika , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołów nr KA1M/00000280/0.
     Na przedmiotową nieruchomość składają się: zalesiona działka gruntu o pow 6.198 m2
 
     Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 87.160,00 zł
 w tym wartość gruntu 46.913,00 zł i wartość drzewostanu 40.247,00 zł

     Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:   65.370,00 zł
( wartość gruntu 35.184,75 zł i wartość drzewostanu 30.185,25 zł)

     Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 8.716,00  zł

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/ Mikołów  przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


      Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnik winien umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym .
     W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego  w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 1797/15. 

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn

lict1

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.
Poprzednia strona: Nieruchomości
Następna strona: Licytacja nieruchomości 2