string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 1

sygn. akt Km 2070/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 7 PAŹDZIERNIKA 2014 r o godz. 11:40 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie sala nr 33 odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A  N I E R U C H O M O Ś C I
spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

stanowiącego własność dłużników położonego w miejscowości Łaziska Górne, ul.Wyzwolenia 1A lokal 1, Przedmiotowy lokal nr 1 nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Własnościowe spółdzielcze prawo do zajmowanego lokalu mieszkalnego przysługuje dłużnikom i ujawnione jest w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM”. Lokal mieszkalny, będący przedmiotem licytacji położony jest na parterze w budynku wielomieszkaniowym typu wielorodzinnego i składa się z kuchni, przedpokoju, łazienki oraz trzech pokoi. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 62,48 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 14,46 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 0,1541 wspólnych części budynku i prawa własności do lokalu mieszkalnego gruntu na 99 lat do dnia 04 grudnia 2089 r.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 81.786,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania
tj. kwotę:
54.524,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 8.176,60 zł.
Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314 ING Bank Śląski SA O/Mikołów przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia
a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach od 01.10.2014r do 03.10.2014 w godz. od 14.00 do 16.00
W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn.I Co 1704/13.
Obwieszczenie o licytacji wraz ze zdjęciami nieruchomości zostaną opublikowane na stronie internetowej tut. kancelarii pod adresem: http://www.komornik-sądowy.pl oraz na stronie internetowj Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl .
Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Nieruchomości
Następna strona: Licytacja nieruchomości 2