string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 1

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.11.2014r. o godz. 1010 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr 33 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

udziału 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Gostyń, przy ul. Mamzera 31 stanowiącego własność dłużników dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Mikołowie prowadzi księgę Wieczystą o nr  KA1M/00037586/3.
Na przedmiotową nieruchomość składają się: działka gruntu nr 3177/63 o powierzchni 2369m2, budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 152,70m2 , budynek wolnostojący gospodarczy o powierzchni użytkowej 83,42m2
Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 209.722,00 zł.

Cena wywoławcza udziału 1/2 części nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:
139.814,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 20.972,20 zł.

Rękojmia może być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika
nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314 ING Bank Śląski SA O/Mikołów przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika w dniu licytacji najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach od 11.11.2014r. do 12.11.2014r. w godz. od 14:00 do 16:00.
W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn. I Co 373/14.
Obwieszczenie o licytacji wraz ze zdjęciami nieruchomości zostaną opublikowane na stronie internetowej internetowj Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl .


Poprzednia strona: Nieruchomości