string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia że w dniu 10 stycznia 2017 o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 sala nr  62 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I


 położonej w miejscowości Orzesze ul. Wiejska 16 i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  nr KA1M/00002693/2.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o pow. 1.470m2, na której posadowiony jest jednorodzinny budynek mieszkalny o pow. użytkowej 154,44m2, do którego przylega przewiązka socjalna o pow. 38.50m2 łącząca ten budynek z dwiema halami produkcyjnymi o pow. 316,55m2 oraz 77,62m2.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 390.500,00zł.

Cena wywoławcza wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:

260.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 39.050,00zł.

 Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/Mikołów  przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 916/13.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Osoby prawne powinny przedłożyć stosowne dokumenty do zakupu nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub  przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Nieruchomości
Następna strona: Licytacja nieruchomości 2