string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 1

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16 MARCA 2016r., o godz. 1100 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie sala nr 32 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A  

nieruchomości gruntowej należącej do Skarbu Państwa i oddanej w użytkowanie wieczyste do 11.03.2090r. składającej sie z dwóch działek gruntu o nr 2021/109 – o pow.4507 m2  i nr 2020/109 – o pow. 253 m2 oraz pięciu budynków magazynowo - biurowych stanowiących odrębną własność dłużnika.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Mikołów, ul. Waryńskiego i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołów nr KA1M/00060068/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę brutto  1.380.367,50 zł (1.122.250,00 zł + 23%VAT)
w tym:
 wartość gruntu  409.836,00 zł (333.200,00 + 23% VAT)
 wartość budowli i innych urządzeń  970.531,50zł  (789.050,00 + 23% VAT).

     Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie  wartości oszacowania
tj. kwotę:  920,245,00 zł brutto.

     Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 138.036,75 zł brutto 
Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/ Mikołów  przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
   
  Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnik winien umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach  od 14.03.2016 do 15.03.2016 w godz. od 13.00 do 15.00.
     W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 915/14. 

     Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.


Poprzednia strona: Nieruchomości
Następna strona: Licytacja nieruchomości 2